Бланка за връщане

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

 

 

До "ЗВИ" ООД, ЕИК: 204811600, седалище и адрес на управление: област Перник, община Перник, гр. Перник, п.к.2300, ж.к. "Твърди ливади", бл. 49, вх. "В", ет. 3, ап. 18, представлявано от Управителя Зоя Рангелова Иванова

 

От …………………………………………………………………………………………

(имена)

адрес за кореспонденция: .........................................……………………………………………………………………., телефон ………………………………………

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения между мен и „ЗВИ“ ООД договор за покупка от разстояние на следните стоки:

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                           (описание на стоката)

 

Стоката е поръчана на ............................................................... (дата), и е доставена с  куриерска фирма на ………………...…….............. (дата), на адрес …………..............................................................…………….....……………….

 

 

Желая да върна закупената от мен стока по следната причина* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…….

 

 

 

...................                                                                             ..................................

 

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

 

 

 

 

 

 

*Не е задължително полето да се попълва