Уважаеми посетители, моля да прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате сайта (електронния магазин). Използвайки сайта на магазини за Сребро-925, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия. Ако не приемате тези условия или нямате навършени 18 години, моля не използвайте сайта.

Преди да направите поръчка, Вие се съгласявате, че  сте уведомени и приемате настоящите Общи условия и Политиката за защита на лични данни на „ЗВИ“ ООД.

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ЗВИ“ ООД

 

Настоящите Oбщи условия са предназначени за уреждане на взаимоотношенията между „ЗВИ“ ООД, ЕИК: 204811600, наричано за краткост “Доставчик” и клиентите, наричани по-долу “Ползватели на сайта/ Ползватели/ Потребители”, на платформата за електронна търговия www.silver-925.net, наричано по-долу “Сайт” или „Електронен магазин“).

 

Чл.1. (1) Данни за Търговеца от Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:

Наименование на дружеството: "ЗВИ" ООД

Вписано в Търговския регистър с ЕИК: 204811600                      

Седалище и адрес на управление: област Перник, община Перник, гр. Перник, п.к.2300, ж.к. "Твърди ливади", бл. 49, вх. "В", ет. 3, ап. 18

Дружеството упражнява търговската си дейност в търговски обекти – Магазини „Сребро-925“, находящи се в гр. Перник, ул „Александър Батенберг“ 4/19 и гр. Перник, ул. „Благой Гебрев“ № 18

Дружеството се представлява от Управител, а орган на управлението му е Общо събрание.

Данни за контакт:

тел: 0895 75 34 55

и-мейл: lubo_vasilev81@abv.bg

Чл.2. (1) Собственикът на сайта www.silver-925.net  се базира в Република България и се управлява от територията на Република България.

(2) Общите условия за ползване на сайта са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство.

(3) Достъпността на сайта чрез интернет от други държави, различни от България, не променя юрисдикцията – за всички ползватели са в сила настоящите Oбщи условия.

(4) Ако съдържанието или условията на сайта са в противоречие със законодателството на страната, в която пребивава ползвателят, последният следва да се откаже от ползването на предоставяните от www.silver-925.net услуги.

Чл.3. Надзорни органи и органи, свързани с възможността за подаване на жалби в България са:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 91 53 519

факс: (02) 91 53 525

Emailkzld@cpdp.bg

Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл. "Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 933 0565

факс: 02 / 988 42 18

Телефон на потребителя: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg

 

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 18

тел: 02 935 61 13 - деловодство

факс: 02 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Интернет страница: www.cpc.bg

 

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                     

Чл.4. (1) Настоящите Общи условия съдържат информация, въз основа на която „ЗВИ“ ООД (по-надолу за краткост наричано „Дружество“) предоставя информация на ползвателите на сайта, посредством www.silver-925.net

(2) Тези Общи условия обвързват всички лица, които посещават или ползват сайта на Дружеството.

(3) С посещението на сайта www.silver-925.net ползвателят потвърждава, че:

·  е навършил пълнолетие, съгласно законодателството на Република България (18 години);

·  е напълно правоспособен и дееспособен гражданин;

·  е запознат и съгласен с описаните по-долу изисквания и условия;

·  дава изричното си съгласие доброволно предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите, визирани в сайта на Дружеството или изрично определени със закон или друг нормативен акт. Условията важат и са задължителни за всички лица, които възнамеряват да посещават или ползват сайта.

Чл.5. „ЗВИ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Чл.6. Идентифицирането на всеки ползвател на сайта, се прави с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия, за съхранение на IP адреса му (в случай, че е необходимо), както и за събиране на всяка друга информация, необходима за ползване на сайта.

Чл.7. Основният език, на който ще разменят кореспонденцията си Дружеството и ползвателят (по-надолу за краткост наричани „СТРАНИ“) е български.

Чл.8. Дружеството е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

Чл.9. (1) В настоящия сайт може да има връзки и към други интернет страници на наши партньори, държавни и/или общински институции, органи и др., в които е възможно да се прилагат различни от настоящите Общи условия.

(2) Сайтът съдържа елементи, които са защитени съгласно Закона за авторското право и сродните му права и други международни закони за авторските права, поради което копирането, снемането или ползването на сайта, информация, изображения или отделни части от него, включително запазването му върху носител е изрично забранено. Всички изображения и снимки на сайта са авторски и са собственост на „ЗВИ“ ООД.

(3) В случай, че трето лице ползва съдържанието на сайта или негов продукт, задължително трябва да сложи линк, към сайта на Дружеството и да упомене, че  продуктът е използван/ взет от сайта. В случай, че се установи нарушение на настоящата алинея, „ЗВИ“ ООД си запазва правото да потърси отговорност от всяко лице, извършило нарушение, по съдебен ред.

 

ІIІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл.10. „ЗВИ“ ООД запазва правото да променя по всяко време Общите условия за ползване на сайта, дизайна и съдържанието му, без предварително уведомление, като при промяна, се задължава да уведоми по подходящ начин ползвателите на сайта.

Чл.11. (1) Страните се съгласяват, че всяко допълване и/или изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо ползвателя след изричното му уведомяване от Дружеството чрез изпращане на индивидуален и-мейл, в случай, че последният е оставил и-мейл за контакт или с качено съобщение на видно място на сайта.

(2) Ползвателят на сайта се счита за надлежно уведомен, освен ако не заяви изрично с изпратен и-мейл до Дружеството или със съобщение, изпратено до седалището и адреса на Дружеството, че ги отхвърля. В случай, че ползвателят (потребителят) не приеме допълването и/или изменението на Общите условия, същият няма право да използва сайта и услугите, посочени в него.

(3) Страните се съгласяват, че електронните писма, изпратени по реда на ал.2 не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие.

(4) Ползвателят на сайта се съгласява, че при промяна на предоставения от него електронен адрес за контакт, ще уведоми Дружеството в 7-дневен срок от настъпване на промяната, в случай, че електронния адрес е необходим за кореспонденция между страните.

(5) В случай, че ползвателят на сайта не уведоми Дружеството за настъпила промяна на електронния адрес, в срока по ал. 4, всички съобщения, изпратени от Дружеството, ще се считат за валидно изпратени, а ползвателят уведомен за настъпилата промяна.

Чл.12. Дружеството публикува Общите условия на адрес www.silver-925.net  заедно с всички изменения и допълнения към тях.

 

IV. ОТГОВОРНОСТ

 

Чл.13. „ЗВИ“ ООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Дружеството за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Чл.14. (1) Дружеството не носи отговорност за:

1. Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;

2. Информацията, включена в други сайтове, които препращат чрез линкове към сайта на „ЗВИ“ ООД, както и последиците от тяхното посещаване;

3. Информацията, публикувана в сайта на Дружеството, както и сигурността и безопасността на публикуваните материали, за постоянната достъпност на сайта или за налични грешки;

(2) Операторът си запазва правото да ограничи или блокира по всяко време достъпа на всеки един ползвател (потребител) до сайта или части от сайта.

Чл.15. (1) Дружеството, нито която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на сайта, не носи отговорност за никакви загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на сайта и/или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на сайта), освен ако такава щета не е в резултат от умишлени виновни действия от страна на Дружеството.

(2) Дружеството не носи отговорност за никакви повреди на компютърно оборудване или заразяването му с вируси, вследствие на достъп, използване или разглеждане на сайта или използването на съдържанието му.

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

 

Чл.16. Сайтът на Дружеството съдържа информация за предоставяните от „ЗВИ“ ООД стоки, с подробно описание на всяка от тях.

Чл.17. www.silver-925.net e платформа за електронна търговия, чрез която ползвателят на сайта има възможност да сключи договор за покупко-продажба от разстояние включително:

· Да извърши регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация (ако е приложимо);

· Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

· Да сключва с Доставчика договор за покупко-продажба от разстояние и да му бъдат доставени поръчаните стоки, предлагани в платформата www.silver-925.net;

· Да получава информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в www.silver-925.net

· Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата „ЗВИ“ ООД чрез интерфейса на страницата на www.silver-925.net, достъпна в Интернет;

· Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от негови законови задължения, чрез платформата www.silver-925.net.

· Да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо съгласно Закона за защита на потребителите.

Чл.18. Ползвателят на сайта сключва с Доставчика договор за покупко-продажба от разстояние за  избраните от него стоки, като се използва интерфейса на платформата. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

Чл.19. По силата на сключения с ползвателя на сайта договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на поръчаните стоки. Ползвателят на сайта има право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата.

Чл.20. Ползвателят на сайта заплаща на Доставчика на платформата възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата, с включени всички данъци и такси.

Чл.21. Ползвателят и Доставчикът в платформата се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Чл.22. Предполага се, че електронните изявления, извършени от ползватели на сайта са извършени от лично от тях.

Чл.23.Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока.

Чл.24. Ползвателят на сайта има възможност да се запознае с големия набор от предлагани продукти и стоки, както и:

· Да получи информация за наличност и количество на предлаганите от Дружеството стоки;

· Да получава информация за нови продукти;

·  Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от закона, чрез сайта на Дружеството;

Чл.25. Дружеството гарантира, че съблюдава спазването на правата и защитава законните интереси на ползвателите на сайта на Дружеството.

Чл.26. (1) Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги са посочени в отделни категории и се отнасят за всеки отделен продукт.

(2) Продуктите, които се намират на сайта на www.silver-925.net не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на „ЗВИ“ ООД.

(3) Цветовете на стоките, показани в сайта зависят от настройките на монитора на всеки ползвател на сайта, поради което е възможно разминаване от цвета на снимката и действителния цвят на стоката.

(4) В случай, че информацията, посочена на сайта на Дружеството не е достатъчна, може да се обърнете към нас, като ни пишете на и-мейл lubo_vasilev81@abv.bg или се свържете с нас на телефон: 0895 75 34 55

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 

Чл. 27. (1) Достъпът до сайта и ползването му са безплатни.

(2) За да използвате сайта на Дружеството не е необходима регистрация.

(3) Личните данни на ползвателите на сайта са необходими само, с цел контакт или предоставяне на допълнителна информация за дейността на Дружеството или за информация, свързана с конкретни продукти, предлагани от него. Личните данни на ползвателите на сайта се предоставят доброволно.

(4) В случай, че ползвател реши да се регистрира, декларира, че го прави напълно доброволно и е информиран за целите и срока за обработка на личните му данни, както и че по всяко време може да поиска от Дружеството личните му данни да бъдат заличени, коригирани или обработвани ограничено, в случай, че са налице определени законови изисквания и предпоставки за това.  

(5) C пoпълвaнe нa дaннитe cи, ползвателят на сайта дeĸлapиpa, чe сe е зaпoзнaл c настоящите Общи ycлoвия и Политиката за защита на лични данни на „ЗВИ“ ООД, cъглaceн e c тяxнoтo cъдъpжaниe и ce зaдължaвa бeзycлoвнo дa ги cпaзвa.

(6) При въвеждане на данни с цел контакт или предоставяне на информация  от Дружеството, ползвателят на сайта се задължава да предостави верни и актуални данни. 

Чл.28. Ползвателите на сайта използват услугите на www.silver-925.net на своя собствена отговорност. Ако ползвател на сайта, чрез свои действия умишлено нанесе технически повреди на сайта или системите на Дружеството, „ЗВИ“ ООД си запазва правото да упражни всички законови възможности да защити своите интереси, както и да търси пълна отговорност за причинените вреди и пропуснати ползи.

 

VII. ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

Чл.29.(1) Доставчикът предоставя на ползвателя на сайта (клиента) възможност да закупува предлаганите в www.silver-925.net стоки, след отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване на настоящите Общи условия и Политиката за защита на лични данни на „ЗВИ“ ООД.

(2) Ползвателят на сайта сключва с Доставчика договор за покупко-продажба от разстояние на избраната стока или услуга. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Дружеството.

(3) Поръчките се осъществяват на територията на Република България.

Чл.30. (1) Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително ползвателят да се регистрира. Поръчките се изпращат чрез куриерска фирма с наложен платеж.

(2) Поръчки, направени през почивни и празнични дни се обработват през първия следващ работен ден. Поръчки, направени след 15,00 ч. на съответния работен ден, се обработват на следващия работен ден.

Чл.31. (1) При направена поръчка от сайта на Дружеството, ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни.

(2) За да бъде използва пълната функционалност на сайта е възможно„ЗВИ“ ООД, да изиска от ползвателя на сайта да извърши регистрация в сайта на Дружеството. „ЗВИ“ ООД не носи отговорност, в случай че поради липса на регистрация ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на сайта.

Чл.32. Поръчка от сайта на „ЗВИ“ ООД може да се извършва по няколко начина:

(1)Чрез Интернет страницата на адресwww.silver-925.net при изпълнение на следните стъпки:

1. Заявка може да се направи след като се избере съответния продукт, маркира се съответния брой, след което се натисне бутонът „Купи“. Избраният (избраните) продукт(и) се добавя(т) във виртуалната кошница за покупка. Ползвателят има възможност да прегледа продуктите, добавени във виртуалната кошница за покупки преди да завърши поръчката си и да промени броя на желаните продукти.

2. За да се завърши поръчката е необходимо да се натисне бутонът Плащане“ и да се въведат доброволно от ползвателя следните лични данни:  Име и фамилия, телефонен номер, адрес за доставка или адрес на куриерска фирма, избор на куриерска фирма, с която да бъде извършена доставката (ако е приложима), както и допълнителна информация за поръчката (в случай, че е необходима).

3. Плащането се извършва с наложен платеж при доставка на избрания (те) продукт(и).

4. Преди да завърши поръчката е необходимо ползвателят да отбележи, че се запознал и приема Общите условия за ползване на сайта и Политиката за защита на личните данни.  

5. В случай, че ползвателят предостави повече от необходимите за поръчка личните данни, изискуеми от доставчика, ползвателят декларира, че го прави доброволно и информирано.

6. В случай че е необходимо издаването на фактура към поръчката, освен изброените данни, допълнително следва да бъде даден валиден ИН по ЗДДС, издаден от съответната държава членка на ЕС за всички юридически или физически лица, практикуващи свободни професии, както и друга информация или данни необходими за издаването на фактура.

(2) Чрез електронна поща или по телефон

1.Клиентът може да направи заявка за покупка чрез електронна поща на тел: 0895 75 34 55 или и-мейл: lubo_vasilev81@abv.bg. При поръчка, Доставчикът ще изиска от клиента информацията за избрания продукт (артикулен номер, подробно описание и др.), посочена в чл. 32, ал. 1, т. 1-6 от настоящите Общи условия.

2.Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез отговор на електронна поща или по телефон. 

Чл.33. Условия за изпълнение на поръчката.

(1) В случаите, в които има забавяне по изпълнението на поръчката, Клиентът се уведомява за причината за забавянето и му се дава ориентировъчен срок на доставка, а той от своя страна има право да даде своето съгласие за удължаване срока на доставка или да откаже поръчката.

(2) Информацията на сайта се актуализира на всеки 2 часа, поради което е възможно продуктът да бъде изчерпан в момента на правене на поръчката. В такъв случай Клиентът бива уведомен по телефон или електронен адрес най-късно до края на следващия работен ден. Всяка направена поръчка се потвърждава от доставчика на сайта. В случай на изчерпан продукт се предлага аналогичен такъв, или се отказва поръчката.

(4) Доставчикът има правото да не достави част или всички стоки от пръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички възникнали случаи „ЗВИ“ ООД уведомява за това Клиента чрез електронна поща или по телефон. При това положение единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.

Чл.34. Към всяка поръчка се издават документи за продажба под формата на касов бон (фактура) и гаранционна карта (ако е приложимо).

Чл.35. (1) Поръчката между Доставчика и Клиента се извършва на български език.

(2) „ЗВИ“ ООД изпраща поръчаните стоки чрез куриерска фирма на избрания от клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от клиента данни са неверни или заблуждаващи. Продажната цена се заплаща с наложен платеж в куриерската фирма (на куриера) при получаване на стоката, заедно с разходите за доставка.

(3) Доставка на поръчаната стока се извършва в срок до 7 работни дни. Доставчикът е длъжен да достави стоките, като ги предаде на потребителя без неоправдано забавяне в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго.

(4) Когато стоката не бъде доставена и предадена в срока, определен в договора, или в рамките на срока по ал. 3, потребителят има право да изисква доставката и предаването на стоките да бъде извършено в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако „ЗВИ“ ООД не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

(5) В случай, че клиентът поръчал продукт от сайта, не вземе пратката си в посочения от куриерската фирма срок и същата се върне обратно при нас, като непотърсена, „ЗВИ“ ООД си запазва правото да откаже приемането на други поръчки, направени от този клиент.

 

VIII. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

 

Чл.36. Всички цени, публикувани на www.silver-925.net са в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20 % съгласно българското законодателство.

Чл.37. Указаните цени на отделните стоки са за единична бройка или чифт, като в случай, че цената се отнася за чифт, е упоменато в профила на стоката.

Чл.38. (1) Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в профила на всяка стока и е видима и преди завършването на поръчката във виртуалната кошница за покупки.

(2) Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиент

Чл.39. Разходите за доставка на поръчаните продукти на територията на Република България са за сметка на Клиента, в случай, че изрично не е уговорено друго между страните.

 

IX. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

ВАЖНО! „ПОТРЕБИТЕЛ“ съгласно & 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите е: всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договора действа извън рамките на своята търговска и професионална дейност.В случай, че стоките са закупени от юридическо лице, е възможно да има различни договорки между Доставчика от клиента, от посочените в настоящия раздел и раздел от  Общите условия. За повече информация, моля да се свържете с нас на и-мейл: lubo_vasilev81@abv.bg

 

Чл.40. Правилата на настоящия раздел се прилагат спрямо ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупка от разстояние, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и др. приложими нормативни актове.

Чл.41. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от „ЗВИ“ ООД са определени в профила на всяка стока в сайта www.silver-925.net.

(2) Стойността на пощенските и транспортните разходи, не са включени в цената на стоките, а се определят от куриерската фирма, с която „ЗВИ“ ООД има сключен договор. 

(3) „ЗВИ“ ООД посочва преди сключването на договора (завършване на поръчката) общата стойност на всички съдържащи се в поръчката стоки.

(4) Ползвателят се съгласява, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация, може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на сайта.

(5) В случай, че при приемане на поръчаната стока, същата е с нарушена цялост на опаковката, има видим дефект или липсваща част, потребителят е длъжен да уведоми куриерската фирма и да се свърже с „ЗВИ“ ООД, за своевременно отстраняване на дефекта.

Чл.42. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, като предварително се свърже с „ЗВИ“ ООД, за да уточни по какъв начин ще върне поръчката.

(2) Потребителят може да върне поръчаната стока, в срока, посочен в ал. 1, в случай, че:

1.Върху поръчаната стока няма следи от употреба;

2.Поръчаната стока е в оригиналната си опаковка;

3.Бъде представен документ, удостоверяващ закупуването и получаването на поръчаната стока.

Чл.43. (1) За да се върне стока, закупена от www.silver-925.net, е необходимо да потребителят да направи следното:

1.Да изтегли формуляра за връщане на стока (Образец 1 към настоящите Общи условия линк), да попълни необходимите данни и да го изпрати на и-мейл адрес:www.silver-925.net или на адрес: област Перник, община Перник, гр. Перник, п.к.2300, ж.к. "Твърди ливади", бл. 49, вх. "В", ет. 3, ап. 18

2. Да се свърже с нас на телефон 0895 75 34 55, като ни уведоми, че иска да упражни правото си на отказ на поръчаната стока.

(2) За валидно уведомление за право на отказ се счита, изпратено до Доставчика в срока, определен в чл. 42 (1).

(3) В случай на упражнено право на отказ от договор за продажба от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоката обратно на посочен от интернет магазина адрес, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката, в това число и транспортните, са изцяло за сметка на потребителя.

(4) Клиентът има право да получи стойността на върнатата стока, съгласно представените документи за покупка. Възстановяването на платената сума за покупката се извършва в срок до 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Връщането на заплатената сума от Доставчика към потребителя се извършва по същия начин, по който сумата е заплатена от потребителя към Доставчика при направената пръчка през електронния магазин на Дружеството.

(5) „ЗВИ“ ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. До момента на предаването на стоката от потребителя на „ЗВИ“ ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

(6) В случаите, когато Клиентът е юридическо лице, т.е. не е потребител по смисъла на §13, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, той не може да се възползва от правото на отказ.

(7) „ЗВИ“ ООД може да откаже на потребител да упражни правото си на отказ от договора за разстояние, в случай, че не е изпълнена някоя от предпоставките на чл. 42,43 от настоящите Общи условия или в случай, че е налице законова причина.

Чл.44. Правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилага за договори:

1. За предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2.При доставка на индивидуално изработени по поръчка на клиента стоки;

3. При стоки с нарушена цялост на оригиналната опаковка

Чл.45. При влязъл в сила отказ, стоката, трябва да бъдат върната и възстановена на Доставчика. Ако продуктите не могат да бъдат върнати изцяло или частично или са върнати в лошо състояние, то следва да се предвиди подходящо обезщетение за това в полза на Доставчика.

Чл.46.(1) Клиентът има право да нанася промени в поръчката си до момента на предаване на стоката от интернет магазина на куриерската фирма. Ако промяната се извършва след този момент, на клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за доставка на коригираната от него поръчка.

(2) За промени, моля, свържете се с нас на lubo_vasilev81@abv.bg  или на телефон 0895 75 34 55

 

X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ

 

 Чл.47. (1) „ЗВИ“ ООД гарантира, че всеки продукт, продаден от първа ръка на краен клиент, е без дефекти както в компонентите и материала, така и в изработката при нормална употреба определена в ръководствата на потребителя и посочена в раздел  Инструции за поддръжка, почистване и съхранение на вашето бижу по време на гаранционния срок.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка.

Чл.48. (1) Гаранцията за продукт е стандартна и касае само производствени (фабрични) дефекти на стоките, предлагани от „ЗВИ“ ООД за срок от 24 месеца след закупуването им.

(2) Договорът за покупка от разстояние (фактурата), касова бележка гаранционната карта (ако е дадена такава), както и всички други документи за получената стока, включително товарителница или разписка, от която е видно кога е доставена стоката на клиента, ако същата е доставена с куриер или пощенски оператор, следва да се пазят от клиента до изтичане на гаранционния срок.

(3) Стоки, предоставени за рекламация, се разглеждат само след прeдоставяне на документите, посочени в ал. 1, доказващи, че закупената стока е от „ЗВИ“ ООД.

Чл. 49. (1) „ЗВИ“ ООД си запазва правото да откаже гаранционни условия при спорни условия или при повреди и дефекти, които са по вина или причинени от клиента.

(2) Гаранцията не покрива вреди в следствие на:

1.Неправилна експлоатация на закупените продукти;

2.Контакт с различни химикали, парфюми, декоративна козметика и/или перилни или почистващи препарати;

3. Следи от изпускане на закупените продукти върху твърда повърхност;

4. Следи от носенето на закупени от „ЗВИ“ ООД продукти в басейни, сауни, джакузита или къпане със закупените продукти.

5. Деформиране на закупените продукти или липса на камъни или съставни части от тях.

6. Пукнатини или драскотини върху закупени продукти, дължащи се на дефекти, причинени от транспортиране, ръчни манипулации или лошо третиране и експлоатация от страна на клиента.

7. Други случаи, в които Доставчикът безспорно установи, че дефекта, липсата на елементи се дължи на неправилна експлоатация от страна на клиента.

Чл.50. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален[1] в сравнение с другия.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба от разстояние, се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя, като за целта не се изискват допълнителни такси или разноски от потребителя.

(3) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. Намаляване на цената.

(4) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(5) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(6) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(7) Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция

Чл.51. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до 24 месеца, считано от доставянето на потребителската стока,  но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Чл.52. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка и фактура (ако е издадена такава);

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл.53. В случай на признаване на рекламация, клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока, в зависимост от процентното износване на закупените продукти от „ЗВИ“ ООД.

Чл.54.„ЗВИ“ ООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на продуктите, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта в сервиза на Дружеството, включително и за проведения процес на рекламация.

Чл.55. За неуредените въпроси в настоящия раздел се прилага Закона за защита на потребителите.

XI.АВТОРСКИ ПРАВА

 

Чл.56. (1) „ЗВИ“ ООД е собственик на сайта www.silver-925.net.

Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, собственикът на портала има правото да упражни правата си за собственост над този сайт.

Съдържанието или част от него, текстовете, документите, графиките и изображенията, структурата и дизайна на страниците не може да се възпроизвежда, копира, публикува, съхранява, преработва, създава вторични материали на базата на съдържанието на сайта, редактира или разпространява по всякакъв начин пред неограничен кръг от лица, както и да се използва за каквито и да е публични или търговски цели без писмено запитване и получено съгласие на/от собственика "ЗВИ" ООД, на и-мейл: lubo_vasilev81@abv.bg или на адрес: област Перник, община Перник, гр. Перник, п.к.2300, ж.к. "Твърди ливади", бл. 49, вх. "В", ет. 3, ап. 18

 (2) След разрешение, се поставя задължително линк към оригинала или началната страница на сайта www.silver-925.net и се цитира авторът на използвания материал. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторските права на притежателя на сайта www.silver-925.net или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.

(3) Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане, или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо съдържание е изрично забранена. Разпространяването на невярна, изопачаваща, заблуждаваща или подвеждаща информация относно съдържанието на сайта или части от него, както и във връзка с предлаганите на сайта стоки или услуги, техния произход, цена, начин на предлагане и всички други характеристики е забранено.

Чл.57. Доставчикът като създател и собственик на сайта на www.silver-925.net, разрешава ползвателя на сайта да зареждат и разглеждат всички материали и снимки, които са публикувани в него единствено за лична употреба с нетърговска цел и при условие че спазват и се съобразяват с всички авторски права и съответните означения.

Чл.58. Снимките в този Сайт са авторски и носителят на авторското право е дружеството “ЗВИ” ООД. Не се разрешава материали /снимки/ от него да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена, търговска или друга цел, без изричното разрешение на собствениците на сайта.

Чл.59. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена.

 

XII. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (КУКИТА)

 

Чл.60. (1) Електронния магазин (сайта) на Дружеството използва "бисквитки". "Бисквитките" са малки файлове, съставени обикновено от букви и цифри, които се изтеглят на устройството на ползвателя при получаване на достъп до сайта.

(2) Бисквитките се ползват, за да могат уебсайтовете да работят, или да подобряват своето изпълнение.

(3) "Бисквитките" се създават, когато браузърът на даден ползвател на сайта (потребител) зареди определен уебсайт. Уебсайтът изпраща информация към браузъра, която в последствие създава текстов файл. Всеки път, когато ползвателят (потребителят) се връща в един сайт, браузърът възобновява и изпраща този файл към сървъра на усайта. "Бисквитките" имат няколко функции, включително събиране на информация и запомняне на потребителските предпочитания и като цяло - улесняване на ползвателя (потребителя) при ползване на сайта.

(4) „ЗВИ“ ООД използва "бисквитки" за изпълнението на някои функции, а именно: улесняване на навигацията в нашия сайт и ползването на неговите функции, с цел осигуряване на безпроблемно обслужване; подобряване на нашия сайт; осигуряване на персонализирани функции, докато сърфирате в нашия сайт; доставка на целево рекламиране; събиране на информация за това как ползвате нашия сайт, за да можем да осигурим по-добро обслужване чрез преценка на това кои области от нашия сайт представляват най-голям интерес за ползвателите (потребителите), за да запомним ползвателя (потребителя) при следващото му посещение.

Тези "бисквитки" са изброени по-долу:

· Тип 1: Абсолютно необходими "бисквитки" - Тези "бисквитки" са необходими, за да могат ползвателите (потребителите) да сърфират в нашия сайт и да ползват неговите функции, които включват, освен всичко останало, достъп до защитени зони, без да се налага многократно влизане и запомняне на действията на ползвателя (потребителя)  във всяка страница по време на една сесия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Без тези "бисквитки" „ЗВИ“ ООД не може да гарантира нито качественото изпълнение на нашия сайт, нито онлайн сигурността по време на сесии на ползвателите на сайта (потребителите).

· Тип 2: "Бисквитки" за подобряване на производителността - Този тип "бисквитки" използват, главно тези на Google Analytics, за събиране на информация за това как ползвателите (потребителите) ползват нашия сайт. „ЗВИ“ ООД събира такава информация, като например частта от страницата, която е натисната, броя на посетените страници, дължина на всяка от сесиите и съобщения за грешка, ако има такива, с цел подобряване на нашия сайт и осигуряване на по-качествено обслужване на ползвател (потребителя).

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля да се има предвид, че „ЗВИ“ ООД е конфигурирало услугата на Google Analytics по такъв начин, че да избегне разпознаването на ползвателя (потребителя), като маскираме IP адреса му.

· Тип 3: "Бисквитки" за подобряване на функционалността - Този тип "бисквитки" позволява да се запомнят изборите, които ползвателите (потребителите) правят на сайта на Дружеството, като например потребителско име, език и техните предпочитания. С помощта на тази информация, „ЗВИ“ ООД може да осигури персонализирани функции на ползвателите на сайта (потребители), когато сърфират в сайта на Дружеството.

ЗАБЕЛЕЖКА: „ЗВИ“ ООД използва бисквитки, за да удостоверява и определя кога ползвателят (потребителят) е влязъл в системата, за да може да улесним достъпа до нашите услуги и да показваме подходящото съдържание и функции.

· Тип 4: "Бисквитки" за таргетиране и реклама на трети страни – Когато ползвателят (потребителят) посещава сайта на Дружеството, някои от тези "бисквитки" могат да бъдат поставени на компютъра на ползвателя (потребителя) и да се използват от трети страни с позволение на ползвателя (потребителя), за рекламни цел. Това става, когато сайтът, който се посещава, включва съдържание, показано от сайт на трета страна, или натиснете на бутона за споделяне на сайта на Дружеството и компютърът на ползвателя (потребителя) получи "бисквитки" от третата страна.

Тези трети страни включват провайдъри на социални медии, като Facebook или YouTube, които предоставят услуги, както на ползвателите на сайта (потребителите), така и на „ЗВИ“ ООД. Тези "бисквитки" позволяват на трети страни да събират и запазват информация, като например потребителски предпочитания и посетени страници за рекламни цели или подобрение на услуги.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сайтът на Дружеството няма контрол върху тези бисквитки от трети страни и следователно не носим отговорност в това отношение. Моля, обърнете се към въпросните уебсайтове за техните политики относно "бисквитките".

Чл.61. Предотвратяване на "бисквитки"- Възможно е да бъдат деактивирани един или повече видове „бисквитки“, използвани от сайта на Дружеството.

Моля да се има предвид, че всеки ползвател (потребител) може да предотврати „бисквитките“, като промени настройките на браузъра, който използва.

Чл.62. Лични данни от “бисквитките” - Сами по себе си, “бисквитките” не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата на сайта от ползвателя (потребителя). Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

Чл.63. (1) Сигурност и конфиденциалност - бисквитките НЕ са вируси. Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.

(2) Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, за историята на сърфирането на потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер).

ЗАБЕЛЕЖКА: Много анти-шпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти-шпионски софтуер.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 64. (1) Доставчикът и ползвателите на сайта се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на кореспонденция съгласно настоящите общи условия или всяка друга информация, която страните считат за конфиденциална.

(2) Ползвателите на сайта и Доставчикът се задължават, че след изтичане на срока и целта, за която се обработват или съхраняват личните им данни, да не правят публично достояние писмена кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уебсайтове и др.

(3) Съдържанието на този сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „ЗВИ” ООД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Чл.65. В случай на противоречие между тези Общи условия и специални договорки между ползватели (потребители) и Дружеството, с предимство се прилагат клаузите на специалните договорки.

Чл.66. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целите Общите условия.

Чл.67. За неуредените в тези Общи условия въпроси, се прилагат законите на Република България.

Чл.68. Дружеството не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата или невъзможността за употреба на сайта.

Чл.69. Дружеството си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия или срещу доказан неправомерен достъп до сайта на дружеството.

Чл.70. Ако някоя разпоредба от Общите условия се явява неравноправна в гореизложения смисъл, то тя остава неприложима в отношенията с ползвателите на сайта (потребителите).

Чл.71. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл.72. За всички възникнали въпроси по прилагането, изменението и допълнението на настоящите Общи условия, моля да се обърнете към „ЗВИ“ ООД  на посочените форми за контакт:

тел: 0895 75 34 55

и-мейл: lubo_vasilev81@abv.bg

 

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

За целите на настоящите Общи условия, използваните в текста термини имат следното значение:

Под „САЙТ“ се разбира уебсайт, т.е. това е кратката му форма, и представлява съвкупност от уеб страници, които се базират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP.

„ПОЛЗВАТЕЛ НА САЙТА“ е всеки регистриран или нерегистриран потребител, посетител, производител, търговец и др. на сайта, които си взаимодействат с платформата на сайта.

ОПЕРАТОР НА САЙТ“ е разбира търговското дружество „ЗВИ“ ООД, ползващо домейна:  www.silver-925.net

 „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договора действа извън рамките на своята търговска и професионална дейност.

 

 

С уважение,

 

Екипът на „ЗВИ“ ООД